แนวทางในการปรับปรุงร ะบบเสียงไร้สายย่านความถี่ 420.200MHz เพื่อใช้งานในย่านความถี่ 430.225MHz , 430.275MHz, 435.225MHz และ 435.275MHz ตามที่กสทช. กำหนด ดังต่อไปนี้

ปรับปรุงได้ทุกยี่ห้อ ตามที่ กสทช. ได้ประกาศหลักเกณฑ์ การปรับปรุงการใช้ความถี่ย่าน 380-510 MHz กำหนดให้ผู้ที่ได้รับอนุญาตใช้ความถี่ในย่านนี้ ปรับเปลี่ยนการใช้งานย่านความถี่ตามประกาศ กสทช. ภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563 

กรมการปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ได้รับอนุญาตใช้งานความถี่ ย่าน 420.200MHz สำหรับเชื่อมโยงการกระจายเสียงตามสาย(หอกระจายข่าวไร้สาย) ในการประชาสัมพันธ์ เดิมจะสิ้นสุดภายใน พ.ศ. 2563 ด้วยเช่นกัน 

ดังนั้น กสทช. จึงแจ้งให้ อปท. ให้ปรับไปใช้ความถี่ในย่าน 430.225MHz ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปี พ.ศ. 2563 ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่ อปท. ได้รับอนุญาตอยู่เดิม และตามประกาศของ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลให้ อปท.ใช้ความถี่ โดยเคร่งครัด 

✅✅✅แนวทางในการปรับปรุง ระบบเสียงไร้สายย่านความถี่ 420.200MHz เพื่อใช้งานในย่านความถี่ 430.225MHz , 430.275MHz, 435.225MHz และ 435.275MHz ตามที่กสทช. กำหนด ดังต่อไปนี้

 ระบบเสียงไร้สายย่านความถี่ 420.200MHz ที่มีใช้งานอยู่เช่นยี่ห้อ IBS , Power Link , ARC , HiQ , BCH,Best choice, iMedia, jsoft , Wis , Star Electronic , Power Tone ,Televoice , Connec line   ,Prompt connet ฯลฯ หรือ ยี่ห้อ อื่นๆ

1.-IBS - ผลิตที่จีน

§   ชุดแม่ข่ายควบคุม IBS-T รุ่นหน้าจอ 7, 10 นิ้ว ต้องปรับปรุงชุดแม่ข่ายควบคุม และต้องติดตั้งเพิ่มชุดเครื่องส่งสัญญาณไร้สายย่านความถี่ใหม่ ใหม่ 1 ชุด

 §  ชุดเครื่องรับ IBS-R ต้องปรับปรุงบอร์ดภาครับ เปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วน และ  Update firmware

2.-IBSผลิตที่ไทย

 §  ชุดแม่ข่ายควบคุม IBS-CDC ปรับปรุงเปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วน  และ Update firmware

§  ชุดเครื่องรับ IBS-R เปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วน  และ Update firmware

3.- Power Link

§  ชุดเครื่องส่ง T-2000 เปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วน  และ Update firmware

§  ชุดเครื่องรับ R-1999 เปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วน  และ Update firmware

§  ชุดเครื่องรับ รุ่นเก่า เปลี่ยนบอร์ดใหม่ และ Update firmware

4.- ARC , HiQ

§  ชุดแม่ข่าย ARC Tx420 / HiQ Tx420 เปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วน  และ Update firmware

§  ชุดลูกข่าย ARC 420 เปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วน  และ Update firmware

§  ชุดลูกข่าย ARC Rx420 / HiQ Rx420 เปลี่ยนอุปกรณ์บางส่วน  และ Update firmware

5.- ยี่ห้อ BCH ,Best choice ,iMedia, jsoft , Wis , Star Electronic , Power Tone,Televoice , Connec line   ,Prompt connet ฯลฯ หรือ ยี่ห้อ อื่นๆ

§  ชุดแม่ข่ายและเครื่องส่งต้อง ปรับปรุง ใหม่ บางส่วน หรือทั้งหมด

§  ชุดเครื่องรับ ต้องปรับปรุงบอร์ดภาครับใหม่ บางส่วน หรือทั้งหมด

6.- แนะนำให้เปลี่ยนสายอากาศภาคส่ง และสายอากาศรับกรณีใช้งานมานาน หรือเช็คสภาพหน้างานอีกครั้ง

 หมายเหตุ; อุปกรณ์บางอย่างเช่น กล่องใส่ภาครับ ,ภาคจ่ายไฟ ,ลำโพง ,สายนำสัญญาณ , ไมโครโฟน ,เครื่องเล่น หากอยู่ในสภาพที่ยังสมบูรณ์สามารถนำมาใช้งานได้ 
กรณีเสียแนะนำให้ปรับปรุงงหรือเปลี่ยนใหม่ 
ทางเลือกอื่นๆ  พิจารณาระบบกระจายเสียงไร้สายแบบกระจายผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งสามารถทดแทนการใช้งานรูปแบบเดิมได้ดีกว่า ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ที่ทุกหน่วยงานสามารถใช้ได้
  ไม่ต้องขออนุญาติใช้ความถี่จาก กสทช.
ไม่มีปัญหาเสียงคลื่นแทรก / คลื่นรบกวน
เสียงดัง ฟังชัดเจน จนใครๆ ก็ต้องร้องขอให้เปิดเพลง
กระจายข่าวสาร ประกาศข่าวสารออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

อย่ารีบซื้อ ระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สาย ถ้ายังไม่ได้ดูคลิปนี้ !
 
การปรับปรุงระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติชนิดไร้สายแบบเดิม ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์ คุ้มค่ากับงบประมาณที่สุด ระบบกระจายเสียงไร้สาย สำหรับวิถีชีวิตใหม่ 

ตัวอย่างการออกแบบ ระบบกระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สาย สำหรับหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เทศบาล, อบต. เท่านั้น

คือ การกระจายเสียงไร้สาย แบบใช้คลื่นวิทยุ ย่านความถี่ UHF 430.225 , 430.275, 435.225,435.275 MHz. ตามที่ กสทช. อนุญาตให้ใช้ ทดแทนความถี่เดิม 420.200MHz สำหรับใช้เชื่อมโยงระยะไกลกับหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หรือกระจายเสียงออกที่ลำโพงชุดลูกข่าย พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณเสียงไร้สายผ่านหน้าเว็บของหน่วยงาน หรือเว็บที่กำหนดด้วยเครื่องโทรศัพท์สมาร์ทโฟน เพื่อให้ประชาชนรับฟังการกระจายเสียง ข่าวสารอย่างทั่วถึง ถึงแม้ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ หรือไม่ได้ยินเสียงจากลำโพง ก็ตาม สำหรับหน่วยงาน เทศบาล อบต. ที่มีโครงการติดตั้ง ใหม่ หรือกำลังปรับปรุงระบบเดิมให้มีประสิทธิภาพ และทันสมัย ดีกว่าเดิม ยินดีให้คำปรึกษา สำรวจ และออกแบบฟรี โดยช่างผู้มีประสบการณ์ ด้านระบบเสียงตามสาย ระบบเสียงไร้สายโดยเฉพาะมากกว่า 10ปี

1.ชุดแม่ข่ายควบคุมและส่งสัญญาณกระจายเสียงแบบไร้สาย ประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
 • ชุดเครื่องส่งสัญญาณเสียงไร้สายย่านความถี่ 430.225MHz หรือตามที่ กสทช. จัดสรรให้ใช้ จำนวน 1 ชุด
 • ชุดจ่ายไฟสำหรับเครื่องส่งฯ จำนวน 1 ชุด
 • ชุดควบคุมและจัดรายการออกอากาศชุดควบคุมการออกอากาศ พร้อมจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 21นิ้ว,CD/USB MP3,ตั้งเวลาออกอากาศล่วงหน้า , สัญญาณเสียงเตือนภัยเอนกประสงค์ แสดงแผนที่จุดติดตั้งชุดลูกข่าย เป็นต้น จำนวน 1 ชุด
 • ชุดควบคุมและส่งสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย แจ้งเตือนผ่านไลน์กลุ่มเมื่อมีการกระจายเสียง,รองรับการฟังเสียงประกาศผ่านหน้าเว็บ จำนวน 1 ชุด
 • ชุดไมโครโฟนประกาศแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 ชุด
 • ชุดลำโพงสำหรับมอนิเตอร์เสียง จำนวน 1 ชุด
 • ชุดหูฟังแบบครอบศรีษะ จำนวน 1 ชุด
 • เครื่องรับสัญญาณวิทยุAM/FM พร้อมสายอากาศรับภายนอก จำนวน 1 ชุด
 • ตู้ Rack ABS สูงไม่น้อยกว่า 8ยู พร้อมแผงจ่ายไฟ 220โวลท์ขนาดไม่น้อยกว่า 6ช่อง จำนวน 1 ชุด
 • ชุดรีโมทไร้สายสำหรับควบคุมและปรับตั้งค่าแบบมือถือ จำนวน 1 ชุด
 • ชุดโต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับนั่งจัดรายการ จำนวน 1 ชุด
 • ชุดสายอากาศส่งไดโพลขนาดไม่น้อยกว่า 4 ห่วง พร้อมสายนำสัญญาณชนิด 8DFB หรือดีกว่า ความยาวไม่น้อยกว่า 50เมตร และคอนเนคเตอร์ จำนวน 1 ชุด
 • เสาแม่ข่ายรูปทรงสามเหลี่ยมถักชนิดไม่ต้องใช้ลวดสลิงยึดโยง(Self Support)ความสูงไม่น้อยกว่า 9 เมตร จำนวน 1 ต้น

2. ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สาย

2.1 กรณีต้องการติดตั้งลำโพงไม่เกิน 4ตัว/1ชุด ลูกข่าย

แต่ละชุดประกอบด้วย อุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
 • ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สายกำลังขยายไม่น้อยกว่า 50+50 วัตต์ ย่านความถี่ 430.225MHz หรือตามที่ กสทช.จัดสรรให้ใช้ ,ควบคุมระดับเสียงได้เป็นรายตัวจากชุดแม่ข่าย,แสดงหมายเลขโซนและอุณหภูมิได้ จำนวน 1 ชุด
 • สายอากาศรับยากิขนาดไม่น้อยกว่า 3 อี พร้อมขาจับ,สายนำสัญญาณ และคอนเนคเตอร์ จำนวน 1 ชุด
 • ลำโพงฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า15นิ้วกำลังขับไม่น้อยกว่า60วัตต์ จำนวน 4 ตัว/ชุด
 • เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงความยาวรวมไม่น้อยกว่า 8 เมตรพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ต้น (กรณีไม่มีเสา หรือการไฟฟ้าไม่อนุญาตให้ติดลำโพง)
 • อุปกรณ์ประกอบร่วมในการติดตั้งอื่นเช่นแผ่นรองอุปกรณ์ , กล่องกันน้ำพร้อมเบรกเกอร์ จำนวน 1 ชุด
 • มิเตอร์ไฟฟ้า(กรณีติดตั้งจุดใหม่ที่ไม่มีไฟฟ้า และติดตั้งโดยการไฟฟ้าฯ) จำนวน 1 ชุด

ราคา

2.2 กรณีต้องการติดตั้งลำโพงมากกว่า 4 ตัว/ 1ชุดลูกข่าย หรือต้องการเดินเสียงตามสายต่อจากชุดลูกข่ายเสียงไร้สายมากกว่า 50-1,000เมตร

แต่ละชุดประกอบด้วยอุปกรณ์ดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย
 • ชุดรับและขยายสัญญาณเสียงไร้สายกำลังขยายไม่น้อยกว่า 50+50 วัตต์ ย่านความถี่ 430.225MHz หรือตามที่ กสทช.จัดสรรให้ใช้ ,ควบคุมระดับเสียงได้เป็นรายตัวจากชุดแม่ข่าย,แสดงหมายเลขโซนและอุณหภูมิได้ จำนวน 1 ชุด
 • สายอากาศรับยากิขนาดไม่น้อยกว่า 3 อี พร้อมขาจับ,สายนำสัญญาณ และคอนเนคเตอร์ จำนวน 1 ชุด
 • ลำโพงฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า15นิ้วกำลังขับไม่น้อยกว่า60วัตต์ จำนวน 4-10 ตัว/ชุด
 • ใช้ชุดขยายระยะการเดินสายลำโพงไม่น้อยกว่า 400เมตร (กรณีต้องการเดินสายแยกลำโพงไปยังเสาต้นอื่นในระยะ50-400 เมตรรองรับลำโพงไม่เกิน 6 ตัว) จำนวน 1 ชุด หรือใช้ชุดขยายสัญญาณเสียงตามสายแบบใช้งานภายนอกขนาดกำลังขยายไม่น้อยกว่า 160วัตต์ รองรับการเดินสายมากกว่า 600 เมตร รองรับลำโพงมากกว่า 6 ตัวขึ้นไป จำนวน 1 ชุด
 • สายนำสัญญาณเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 2 x1.5 มม. มีลวดสลิงในตัว จำนวน 200เมตร ต่อ 1 ม้วน
 • เสาไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงความยาวรวมไม่น้อยกว่า 8 เมตรพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ต้น (กรณีไม่มีเสา หรือการไฟฟ้าไม่อนุญาตให้ติดลำโพง)
 • อุปกรณ์ประกอบร่วมในการติดตั้งอื่นเช่นแผ่นรองอุปกรณ์ , กล่องกันน้ำพร้อมเบรกเกอร์ จำนวน 1 ชุด
 • มิเตอร์ไฟฟ้า(กรณีติดตั้งจุดใหม่ที่ไม่มีไฟฟ้า และติดตั้งโดยการไฟฟ้าฯ) จำนวน 1 ชุด

ราคา

2.3 กรณีต้องการติดตั้งใช้งานกระจายเสียงบนยานพาหนะ หรือแบบเคลื่อนย้ายที่ได้ หรือต้องการงานคุณภาพเสียงสูง

 • ชุดลูกข่ายรับและขยายสัญญาณเสียงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย กำลังขยายไม่น้อยกว่า 50+50 วัตต์
 • ลำโพงมิวสิคฮอร์นขนาดไม่น้อยกว่า8นิ้วกำลังขับไม่น้อยกว่า20วัตต์ จำนวน 2-4 ตัว/ชุด
 • ชุดจ่ายไฟสำรองแบบเคลื่อนที่ได้
 
Section Layout 2

รถกระจายเสียงข่าวสารจากสถานีส่งของหน่วยงานโดยตรง ใช้ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เช่น หน่วยงานปกครองท้องถิ่นต้องการ กระจายข่าวสารแบบ Real time  ไปยัง ชุมชนที่ไม่มีระบบเสียงตามสาย ไม่มีหอกระจ่ายข่าว หรือยังไม่ได้เชื่อมโยงระบบกระจายเสียงระยะไกลจากหน่วยงานไปยังชุมชนหมู่บ้าน หรือ เป็นหน่วยเสริมในการกระจายเสียง เช่นบริเวณตลาด สวนสาธารณะ หรืออื่นๆ สามารถประยุกต์การใช้งาน แบบมีพร้อมทั้งสถานีส่งและสถานีรับกระจายเสียแบบไร้สาย เช่น การกระจายเสียงแบบจัดงานอีเวนท์ต่างๆ  
no-picture

ระบบกระจายเสียงไร้สาย.