ยินดีต้อนรับพันธมิตร Become Our Partnerยินดีต้อนรับผู้สนใจ เข้ามาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ  เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง ผลประโยชน์ ความสำเร็จร่วมกัน อาทิ การขยายฐานลูกค้า การขยายตลาด การลดต้นทุน การแบ่งบันข้อมูล การสร้างความแข็งแกร่งของกลุ่มธุรกิจเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาด และสามารถเติบโตประสบความสำเร็จไปด้วยกัน พันธมิตรธุรกิจแยกตามกลุ่มได้ดังนี้
  • กลุ่มคู่ค้า หรือกลุ่มผู้ค้าด้วยกัน ที่ต้องการสร้างความแข่งแกร่งของธุรกิจ สร้างความได้เปรียบ สร้างโอกาส และขยายฐานลูกค้า
  • กลุ่มตัวแทนจำหน่าย(Dealer) หรือตัวแทนการค้า นายหน้า ผู้แนะนำ
  • กลุ่มผู้รับเหมางานติดตั้ง(Sub Contactor/Installer) หรือช่างติดตั้ง
  • กลุ่มเจ้าของสินค้า เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือผู้จำหน่ายสินค้า(Supplier)
  • กลุ่มผู้สนับสนุนด้านเงินทุน(Finance)

 
ผู้สนใจเข้าร่วมเป็นพันธมิตรธุรกิจ มีข้อเสนอแนะหรือสามารถโทรมาคุยได้โดยตรง  0863175577 /0896080077.

.